Bilateralna saradnja sa zemljama u regionu odvija se u skladu sa potpisanim sporazumima i memorandumima između ministarstava odbrane zemalja u regionu. Planovi bilateralne saradnje izrađuju se u drugoj polovini tekuće godine za period od jedne godine, a realiziraju se u narednoj godini.

Dosadašnja saradnja, između Oružanih snaga BiH i oružanih snaga zemalja u regionu, odvijala se izuzetno dobro, na visokom nivou saradnje i stepenom realizacije dogovorenih aktivnosti.